Jump to content

 

Am facut ultimul update al platformei IPB si anume IPB 4.5.3 , Totodata Tema actuala este una beta, neterminata ... vor aparea buguri pe care as dori sa le raportati la sectiunea "Support Forum", succes si bine a-ti revenit !

NtOITGb.png

YusoChan-

Ex-Staff
 • Content Count

  13
 • Joined

 • Last visited

1 Follower

About YusoChan-

 • Rank
  Normal
 • Birthday 03/18/1997

Recent Profile Visitors

99 profile views

Mood

 • Amused
 • Currently Feeling Amused
 1. -----------------𝔻𝔼𝕋𝕀ℕ𝔸𝕋𝕆ℝ----------------- YusoChan sadness.so -----------------ℂ𝔼𝕆-𝕎𝕀𝕋ℍ𝕆𝕌𝕋 𝔽𝕋ℙ----------------- I'am DeaD -----------------𝔽𝕆𝕌ℕ𝔻𝔼ℝ----------------- Soon -----------------𝕄𝔸ℕ𝔸𝔾𝔼ℝ----------------- Soon -----------------𝕆𝕎ℕ𝔼ℝ----------------- Titanium.so -----------------ℂ𝕆-𝕆𝕎ℕ𝔼ℝ----------------- MiTaR! -----------------𝕃𝔼𝔸𝔻𝔼ℝ----------------- Soon -----------------ℂ𝕆-𝕃𝔼𝔸𝔻𝔼ℝ----------------- Soon -----------------𝔾𝕆𝔻----------------- Soon -----------------𝕄𝕆𝔻𝔼ℝ𝔸𝕋𝕆ℝ-----------------
 2. 𝐵𝒜𝒩𝐿𝐼𝒮𝒯 𝑀𝒪𝒟𝐸𝐿 ɴɪᴄᴋ => ᴘʀᴏᴏf (ᴅᴇᴍᴏ / ss) => ʀᴇᴀsᴏɴ => ᴍᴀᴘ => ᴅᴀᴛᴇ ᴀɴᴅ ᴛɪᴍᴇ =>
 3. 𝒞𝒪𝑀𝒫𝐿𝒜𝐼𝒩 𝒜𝒟𝑀𝐼𝒩 𝑀𝒪𝒟𝐸𝐿 ʏᴏᴜʀ ɴɪᴄᴋ => ᴀᴅᴍɪɴ ɴɪᴄᴋ => ᴅᴀᴛᴇ ᴀɴᴅ ᴛɪᴍᴇ => ʏᴏᴜ sᴛᴇᴀᴍ ɪᴅ ᴀɴᴅ ɪᴘ => ʀᴇᴀsᴏɴ ᴏf ʏᴏᴜʀ ʀᴇᴘᴏʀᴛ? => ᴘʀᴏᴏf (ᴅᴇᴍᴏ / ss) => ʙᴇʜᴀᴠɪᴏʀ => 𝒞𝒪𝑀𝒫𝐿𝒜𝐼𝒩 𝒫𝐿𝒜𝒴𝐸𝑅 𝑀𝒪𝒟𝐸𝐿 ʏᴏᴜʀ ɴɪᴄᴋ => ᴘʟᴀʏᴇʀ ᴏf ɴɪᴄᴋ => ʀᴇᴀsᴏɴ ᴏf ʏᴏᴜʀ ᴄᴏᴍᴘʟᴀɪɴ => ʙᴇʜᴀᴠɪᴏʀ =>
 4. 𝒰𝒩𝐵𝒜𝒩 𝑀𝒪𝒟𝐸𝐿 ɴɪᴄᴋ => ʏᴏᴜʀ ɪᴘ => ʏᴏᴜʀ sᴛᴇᴀᴍɪᴅ => ᴛʜᴇ ᴀᴅᴍɪɴ ᴡʜᴏ ʙᴀɴɴᴇᴅ ʏᴏᴜ? => ʀᴇᴀsᴏɴ ᴏf ʙᴀɴ => ᴛʜᴇ ᴛɪᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ᴅᴀᴛᴇ ᴏf ʙᴀɴ => ʏᴏᴜ ᴘʀᴏᴏfs(ss or demo) => sᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ᴛᴏ sᴀʏ =>
 5. 𝒩𝐼𝒞𝒦-𝒩𝒜𝑀𝐸 𝑀𝒪𝒟𝐸𝐿 ʏᴏᴜʀ ɴɪᴄᴋ => ɴᴇᴡ ɴɪᴄᴋ => ᴡʜʏ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴛᴏ ʏᴏᴜʀ ɴɪᴄᴋ? =>
 6. 𝒮𝐿𝒪𝒯 𝑀𝒪𝒟𝐸𝐿 ʏᴏᴜʀ ɴɪᴄᴋ => ᴅᴏ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ FᴀᴄᴇʙᴏᴏK (ɴᴇᴇᴅᴇᴅ + ʟɪɴᴋ) => ʜᴏᴜʀs ʏᴏᴜ ᴘʟᴀʏᴇᴅ =>
 7. 𝒰𝒫𝒢𝑅𝒜𝒟𝐸 𝑀𝒪𝒟𝐸𝐿 ʏᴏᴜʀ ɴɪᴄᴋ => ɢʀᴀᴅ ᴏɴ sᴇʀᴠᴇʀ => ᴡʜɪᴛᴄʜ ɢʀᴀᴅᴇ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ => ᴅᴀᴛᴇ ᴏ𝗳 ʏᴏᴜʀ ʟᴀsᴛ ᴜᴘɢʀᴀᴅᴇ => ʟɪɴᴋ ᴏ𝗳 ʏᴏᴜʀ ʟᴀsᴛ ᴜᴘɢʀᴀᴅᴇ => ʟɪɴᴋ ᴏ𝗳 ʜᴏᴜʀs ᴘʟᴀʏᴇᴅ =>
 8. 𝒜𝒟𝑀𝐼𝒩 𝑀𝒪𝒟𝐸𝐿 ʀᴇᴀʟ ɴᴀᴍᴇ => ɴɪᴄᴋ => ʜᴏᴡ ᴏʟᴅ ᴀʀᴇ ʏᴏᴜ => ᴅᴏ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ (ɴᴇᴇᴅᴇᴅ + ʟɪɴᴋ) => ʏᴏᴜʀ ᴇxᴘᴇʀɪɴᴄᴇ ᴀs ᴀᴅᴍɪɴ => ʜᴏᴡ ᴍᴀɴʏ ʜᴏᴜʀs ᴀ ᴅᴀʏ ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ʙᴇ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ᴏɴ sᴇʀᴠᴇʀ / ᴛᴇᴀᴍsᴘᴇᴀᴋ3 => ᴄᴀɴ ʏᴏᴜ ᴘʟᴀʏ ᴀᴛ ɴɪɢʜᴛ (22-07)? => ʟɪɴᴋ ᴏf ʏᴏᴜʀ ᴘʟᴀʏᴇᴅ ʜᴏᴜʀs (gametracker.rs) => ʜᴀᴠᴇ ʏᴏᴜ ʀᴇᴀᴅ ᴛʜᴇ ʀᴜʟᴇs ? =>
 9. RULES OF PLAYERS 01- [ANTI FURIENS] ARE NOT ALLOWED TO DO CAMP/TB/TXT --> Slay / Kick / Ban (15-30) minutes. 02- ONLY THE LAST [ANTI FURIEN] CAN DO TURN BACK ! 03- THE LAST [FURIEN] SHOULD ATTACK AND PLANT THE [C4] --> Slay. 04- ADVERTISING OTHER SERVERS IS FORBIDDEN --> BAN PERMANENT ! 05- BAD LANGUAGE + ABUSING + SPAM --> [GAG] 5 MINUTES / BAN 15 MINUTES 06- USING SCRIPT OR CONFIGS WITH ALIAS TO IMPROVE SPEED / FPS IT'S STRICTLY FORBIDDEN --> BAN PERMANENT ! 07- YOU DO NOT HAVE THE RIGHT TO OFFEND ADMINS --> [GAG] 15 MINUTES / BAN
 10. ⇨ First & Second name : Anis, Alex ⇨ Nick : YusoChan- ⇨ Your Age : 17 almost 18 ⇨ Ocupation : Scripting ⇨ Location : Algeria ⇨ Hobby : playing sports ⇨ Interests : i dont know ⇨ Something About You : I'am smart ⇨ Apicture with you : im too shy so i dont want .. ⇨ Where did you hear about us ? : I was looking for a forum for my server and I found this community so I thought why not host my server here and get to know other people
 11. ⇨ Nick : YusoChan- ⇨ Contact owner : @YusoChan- and @sadness ⇨ Moderatori categorie : @YusoChan- @sadness ⇨ Sub-Forumuri: FURIEN.SLADERS.RO [SERVER-RULES] FURIEN.SLADERS.RO [OUR ADMINS] FURIEN.SLADERS.RO [SERVER-UPDATE] FURIEN.SLADERS.RO [ADMIN REQUEST] FURIEN.SLADERS.RO [UPGRADE REQUEST] FURIEN.SLADERS.RO [SLOT REQUEST] FURIEN.SLADERS.RO [CHANGE NICK-NAME] FURIEN.SLADERS.RO [COMPLAIN ADMIN - PLAYER] FURIEN.SLADERS.RO [UNBAN REQUEST] FURIEN.SLADERS.RO [ADMINS BANLIST] ⇨ DNS+Link cerere DNS : https://sladers.ro/index.php?/top
 12. ⇨ Numele d-vs. : Alex⇨ Serveur IP: 193.192.59.227:27015⇨ DNS: FURIEN.SLADERS.RO⇨ Tipul jocului: FURIEN Classic⇨ Modul server-ului: FURIEN Classic⇨ Numar de sloturi: 32⇨ Firma gazduire: http://www.kgb-hosting.com/⇨ Detinatori: YusoChan- și sadness.so⇨ Adresa de contact: culee122@gmail.com⇨ Link GameTracker: https://www.gametracker.rs/server_info/193.192.59.227:27015/⇨ GameTracker Average: - ⇨ Ai aplicat pentru Clan Gametracker? : când dns vor fi acceptate, aplic
×

Important Information

Apasa click pentru a fii de acord cu regulile impuse